banner

قرض دادن به نیازمندان

یکی از کارهای خداپسندانه ای که می توان با آن، گره ای را گشود، غبار غمی را از چهره گرفته ای سِتُرد، دلی را شاد کرد و اسباب خرسندی خداوند

سبحان را به ارمغان آورد، قرض دادن است. اهتمام بدین مهم به گونه ای است که خداوند، وام دادن به غیر را قرض دادن به خود به حساب آورده است،

چنان که می فرماید: کیست که به خدا قرض دهد تا خدا بر او چندین برابر بیفزاید؟!

این صندوق با تکیه بر پرداخت قرض الحسنه و حمایت مالی از طرف مردم توانمند می تواند به فعالیت خود ادامه دهد، رسالت  صندوق قرض الحسنه استفاده صحیح از مبالغی است که شما در اختیار ما قرار می دهید تا فعالیتی خدا پسندانه صورت پذیرد. 

قرض دادن گاهی بهترین نوع خدمت به خلق است، با قرض دادن به موقع گاهی گره ای بزرگ را از گردن انسانی باز می کند که راه نفسش با گره 

مشکلات بسته شده و باز کردن این گره به معنای شکر نعمت هایی است که خداوند متعال به ما عطاء فرموده است.

ما در این مأموریت تلاش می کنیم با جلب حق عضویت ماهیانه ( حداقل 50000هزارتومان ) و همچنین جلب سرمایه های راکد و پس اندازهای بانکی مردم نیکوکار و توانمند بصورت قرض الحسنه و یا بلاعوض و استفاده از آن در راستای اعطای وام به اقشار نیازمند، جهت رفع نیازهای مهم زندگی،قدمی برداریم

 

همه با هم  تلاش می کنیم تا کسی به وقت نیاز احساس درماندگی و تنهایی نکند.

نرم افزار قرض الحسنه گندم